Statuten NIM

Nederlanders in Malta (NIM) (Dutch in Malta)

1.  Naam
De naam van de Vereniging luidt: Nederlanders in Malta

2.   Doel
Het doel van de Vereniging is om de onderlinge kontakten tussen
Nederlanders in Malta verder te verbeteren en een goede relatie
tussen de leden van de NIM en de bevolking van Malta en Gozo
te bevorderen.

3.   Lidmaatschap
a.  Het lidmaatschap staat open voor alle Nederlanders
b.   Het lidmaatschap kan worden aangemeld bij het Bestuur.
c.  Het lidmaatschap zal voortduren zolang de contributie wordt
voldaan en/of tot wederopzegging.

4.   Contributie
De hoogte van de contributie zal worden vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur.

5.   Bestuur
Het Bestuur zal bestaan uit:

  • de Voorzitter
  • de Secretaris/Secretaresse
  • de Penningmeester
  • een of meer leden *

Het Bestuur zal worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

De Voorzitter zal niet meer dan 2 opeenvolgende jaren als
zodanig optreden.

Alle overige bestuursleden zullen elk jaar gekozen worden
en kunnen zich herkiesbaar stellen. Het Bestuur vertegenwoordigt
de leden in voorkomende gevallen.

6.   Leiding en verantwoording
Het Bestuur heeft het mandaat van de Algemene Ledenvergadering,
om datgene te doen wat geacht wordt in het belang van de
Vereniging en haar doelstellingen te zijn.Het Bestuur zal
bijeen komen zo vaak als wenselijk, maar minimaal 1 x per
maand.

7. Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden
niet later dan twee maanden na het beeindigen van het afgesloten
boekjaar.

8. Buitengewone Ledenvergadering
Een Buitengewone Ledenvergadering kan worden belegd door:
a. de Voorzitter en 2 bestuursleden.
b. op schriftelijk verzoek van 10 % van de leden. Voorts dient
een Buitengewone Ledenvergadering binnen een maand na convocatie
te worden gehouden. Alleen specifieke onderwerpen kunnen er
worden behandeld.

9. Rekening en verantwoording
a. Er zal een bankrekening ten name van de Vereniging worden
geopend. Cheques zullen door 2 leden van het Bestuur ondertekend
worden.
b. De Penningmeester is verantwoordelijk voor een toegankelijke
en sluitende boekhouding. Het Bestuur is hoofdelijk verantwoordelijk
voor het beheer van de geldmiddelen van de Vereniging.
cC. Het jaarverslag zal worden gepresenteerd en goedgekeurd
tijdens de Algemene Ledenvergadering.

10. Aanpassing van de statuten
leder lid van de NIM kan desgewenst voorstellen doen voor aanpassing
of verandering van de bestaande statuten. Voorstellen tot
aanpassing enz. dienen 30 dagen voor de Algemene Ledenvergadering
of Buitengewone Ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend
bij de Secretaris/Secretaresse. Verandering van de statuten
vindt plaats met enkelvoudige/tweederde meerderheid en met
een quorum van x % van de geregistreerde leden van de NIM.

11. Opheffing
In het geval van opheffing van de Vereniging roept het Bestuur
een Buitengewone Ledenvergadering bijeen om te beslissen
over de afwikkeling van bezittingen en/of tegoeden.

Comments are closed.


Provided by orange county fountain repair